Vilt och trafik

År 2007 beslutade regeringen att huvudansvaret för eftersök av trafikskadat vilt ska ligga på Polisen. Då bildades det Nationella viltolycksrådet NVR.

I den nya polisorganisationen, där Västmanland tillhör Region mitt tillsammans med Uppland och Gävleborgs län, finns en regionansvarig polis, i vårt fall Ali Fröberg, Västerås. I vart och ett av de tre länen i regionen finns dessutom en länsansvarig jägare. Den regionsansvarige polisen följer upp de rapporter om viltolyckor som kommer in till Polisen och skickar dem vidare för sammanställning, en sammanställning som sedan analyseras och offentliggörs månadsvis. Den regionsansvarige polisen för även register över godkända eftersöksekipage.

I varje jaktvårdskrets finns i regel en NVR-ansvarig jägare samt ett antal kontaktmän som Polisen ska ringa till när en viltolycka har inträffat. Kontaktmännen har uppgifter om de eftersöksekipage som finns att tillgå för ett ev. eftersök. När ett eftersök är avslutat kontaktas jakträttshavaren.

 

De som är involverade i eftersöksorganisationen uppbär en viss ersättning för sitt arbete och får också viss utrustning. Betalning av ersättning och upphandling av utrustning sker fr.o.m. 2019 centralt från Polisen.

 

Antalet olyckor som sker i Västmanland ökade från 1 488 år 2017 till 1 639 år 2018.

 

Länsansvarig jägare i Jägareförbundet Västmanland är

Roger Kölborg

Mobil: 070-1666161

E-post: nvr@vastmanland-jagareforbundet.se

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 11 maj 2023